Door Kees Verburg op 28 december 2014

Geluidsportcentrum Rilland.

De afgelopen jaren heeft het college van B&W van de gemeente Reimerswaal bereidwillige medewerking verleend aan de realisatie van een geluidsportcentrum bij Rilland. Meerdere locaties zijn bestudeerd en de gemeenteraad is in de loop van de jaren op verschillende momenten geïnformeerd over de voortgang. Kort na de start van de nieuwe collegeperiode kwam onverwacht de mededeling dat het college geen toekomst meer zag in het plan. De spreekwoordelijke ‘stekker’ werd uit de samenwerking getrokken. De mededeling kwam onverwacht. Immers, het laatste bericht was een enthousiaste presentatie van de initiatiefnemers van het beoogde kartcentrum aan de fracties van de gemeenteraad. Toen en sindsdien was er geen enkele mededelingen van belemmeringen of zorgen over de haalbaarheid van het plan.

De fractie van de ChristenUnie heeft kort na de mededeling van het college enkele schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording was voor de fractie van de ChristenUnie, met steun ook van onze fracties, aanleiding voor een verder debat. Tot spijt van de fracties van de PvdA en Leefbaar Reimerswaal heeft de CU-fractie het verzoek tot agendering ingetrokken. De CU-fractie ziet zelf geen toekomst meer in het project, temeer nu de locatie inmiddels in beeld lijkt te zijn voor een volgend project. De fracties van de PvdA en Leefbaar Reimerswaal hebben echter nog wel enkele belangrijke vragen over de handelswijze van het college. Vragen die zich toespitsen op de verwachtingen die er door de lange duur van het project zijn ontstaan, alsmede de morele verplichtingen die dit commitment met zich mee brengt.

De fracties van PvdA en Leefbaar Reimerswaal hebben dan ook het college verzocht deze vragen schriftelijk te beantwoorden, opdat hierover een debat gevoerd kan worden in de opinieraad van januari 2015.

Zo is de vraag gesteld waarom de haalbaarheid van het plan voor de realisatie van het kartcentrum en geluidsportcentrum niet eerder expliciet ter sprake gebracht en ter discussie gesteld ? Het college heeft naar mening van beide fracties verzuimd om de raad daarover tijdig te informeren. Verder is de vraag gesteld waarom er met de initiatiefnemers geen alternatieve, wel haalbare mogelijkheden, voor de beoogde locatie zijn besproken of gezocht en waarom, ook na de beëindiging van de gemeentelijke medewerking, daar niet alsnog het gesprek over is gestart ? De lange looptijd van het project toont immers bereidwilligheid van het college, namens het openbaar bestuur. Dat commitment zou ook (moeten) blijken uit het advies om het plan aan te passen om de haalbaarheid niet te verliezen.

Het college is ook verzocht de berichten rondom een nieuw project voor de beoogde locatie van het kartcentrum te bevestigen of te ontkennen en als er sprake is van een nieuw of ander initiatief, wat de inschatting van het college is over de haalbaarheid van dat plan?

De keuze van het college om niet langer medewerking te verlenen, heeft direct reacties opgeleverd, ook vanuit de gemeenteraad. Een debat lag voor de hand en werd derhalve, met steun van meerdere fracties, voorbereid. De fracties van PvdA en Leefbaar Reimerswaal zouden dan ook graag van het college willen vernemen waarom zelf hierover niet het debat is gezocht en waarom het college, vooruitlopend op dit debat, is ingegaan op nieuwe plannen voor deze locatie ?

Kortom, het geluidsportcentrum  bij Rilland staat opnieuw op de agenda van de Reimerswaalse

Kees Verburg

Kees Verburg

Pluimpot 3 4417 CH Hansweert. tel. 0113 – 383560 mob: 0651835055

Meer over Kees Verburg