Door Kees Verburg op 23 april 2014

Het coalitieakkoord 2014 – 2018: alles blijft bij het oude.

Voorzitter, het CDA had als leus ‘ het kan anders’ maar in dit coalitieakkoord zie ik dat niet terugkomen. Niet alleen geven SGP, CDA en VVD aan dat het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet, de verschillende hoofdstukken laten ook niet echt nieuwe dingen zien. Anders wordt het wel een beetje in Reimerswaal, maar toch zeker niet op een vernieuwende manier. Wij zullen een aantal punten uit het coalitieakkoord naar voren halen.

Zo schrokken wij een beetje van punt 2.2 in het hoofdstuk Veilig en vertrouwd, beperking van overlast. Natuurlijk moet voorkomen worden dat horecabedrijven overlast veroorzaken voor de direct omwonenden, maar de voorstellen zoals in dit akkoord gaan naar onze mening wel erg ver. Aan de ene kant wil men de regelgeving zoveel mogelijk beperken maar vervolgens wordt in dezelfde alinea aangegeven dat de directe omgeving na 24:00 gevrijwaard moet zijn van geluidsoverlast. Kortom, nieuwe (dus meer) regelgeving die horecabedrijven ook nog eens op kosten jagen. Cafés zullen een geluidssluis moeten bouwen om te voorkomen dat er geluid weglekt naar buiten en wellicht een ordebewaker op straat moeten zetten om te voorkomen dat vertrekkende bezoekers teveel lawaai op straat maken. Nogmaals, overlast van horecabedrijven moet zoveel mogelijk voorkomen worden, maar of met een decibelmeter op straat gaan staan de oplossing is betwijfelen wij.

Er wordt niet meegewerkt aan plannen die niet bijdragen aan de leefbaarheid of verfraaiing van de desbetreffende kern. Mooie volzin, maar hoe moeten we dit zien ? Wie gaat dit bepalen ? Is er voor de desbetreffende ambtenaar die een dergelijke aanvraag krijgt een handleiding wat wel en niet fraai is of beslist het college dat in het voortraject ? Kunt u voorbeelden noemen waar dit het afgelopen jaar is fout gegaan want ik mag aannemen dat zo’n zin niet vanzelf in een akkoord verschijnt.

Wijkbudget prima. Stond immers ook in ons verkiezingsprogramma. Alleen wordt een proef gehouden in de dorpen Oostdijk en Waarde. Ons inziens nu juist niet dorpen waar dit nodig is. Doel van een wijkbudget is namelijk niet alleen de bewoners medeverantwoordelijk te maken voor het groenonderhoud in de eigen wijk, maar nog veel meer de saamhorigheid te bevorderen. Een dorp als Rilland had wat ons betreft dan ook veel meer voor de hand gelegen.

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting in stacaravans is natuurlijk een verre van ideale situatie en geen menswaardige huisvesting voor arbeidsmigranten. Het realiseren van permanente bebouwing bij agrarische bedrijven gaat volgens ons een wildgroei aan bebouwing in het buitengebied opleveren.

Werken

In 2014 zal een eerste gedeelte van het parkeerterrein in Plan Kelders worden aangelegd. Dat verbaast ons. Waarom ? Er is daar nog geen enkele winkel gebouwd en moet dit niet eerst worden aangeboden aan de raad ?

Welzijn, sport en cultuur

Het verbaast ons dat de nieuwe coalitie nu reeds het bibliotheekbeleid invult zonder daarover eerst de discussie met de overige partijen af te wachten. Men neemt daar nu vast een voorschot op door te stellen dat samenwerking met Biblioosterschelde kan worden heroverwogen en Kunst van het lezen wordt nu alvast afgeschaft. De titel Samen verbonden van het akkoord dat ook een goede samenwerking met de oppositie nastreeft, wordt zo eigenlijk al teniet gedaan. Heeft een discussie over bibliotheekbeleid nog wel zin als de coalitie al zo duidelijk stelling neemt in dit akkoord ?

Ondanks de mooie woorden van CDA en VVD in verkiezingstijd is er blijkbaar geen enkele poging ondernomen om ook maar iets van de korting op Podium Reimerswaal terug te draaien. Dit met het motto consistentie van beleid. Wij betreuren dat en hopen dat met de door Leefbaar voorgestelde subsidieregeling nog wat voor Podium valt te regelen. Het kan anders.

Bij 7.2 krijgen wij hetzelfde gevoel als eerder bij het hoofdstuk Wonen. Het college gaat plannen vooraf zelf toetsen alvorens ambtelijke inzet wordt gevraagd. Apart. Kunnen nieuwe plannen worden afgewezen als B&W het niet ziet zitten ? Of gaat het college deze informatie informeel delen met de hele raad zodat alle raadsleden een mening kunnen vormen ?

De coalitie noemt tot slot een aantal kern-specifieke speer- en aandachtspunten voor de komende 4 jaar. Beetje jammer is dat hier geen vernieuwing uit spreekt. De genoemde punten zijn voor het merendeel zaken die al in gang zijn gezet of waar de gemeente geen zeggenschap over heeft.

Voorbeeld Hansweert

Bouw van seniorenwoningen bij Maria-Oord. Zit al in de pijplijn van R&B. De huidige seniorenwoningen staan al deels leeg, nieuwbouw volgt als de huidige bouw van fase 2 aan de Eendracht is afgerond.

Watergebonden bedrijvigheid aan het Kanaal. Dat is er al en heet Scheepswerf Reimerswaal. De raad heeft zich daarover uitgesproken en het college de opdracht gegeven te proberen de activiteiten daar te behouden. Meer ruimte voor watergebonden bedrijvigheid is er niet aan de westkant of bedoelt het college de oostzijde van het kanaal en wordt Schorebrug nieuw leven ingeblazen ?

Instandhouding openbaar vervoer. Geen taak van de gemeente maar van de provincie en daarbij hebben wij niet het signaal dat de busverbinding naar Hansweert in de gevarenzone zit.

Onderzoek naar mogelijke uitbreiding camperplaatsen. Dat is wel een hele vage kreet. Onderzoek, mogelijke uitbreiding. Vooralsnog zullen de camperplaatsen in 2015 het veld moeten ruimen voor een dijkverzwaring. Heeft het college al nagedacht over alternatieven ?

En zo kunnen wij per kern doorgaan. Veelal zaken die al zijn opgestart of waar de gemeente niet over gaat. Hoe ziet u bijvoorbeeld behoud en ondersteuning van het dorpswinkeltje in Oostdijk zonder precedentwerking naar andere kernen ? Hoe gaat het college de Bathsewegkerk aanpakken ? Gaat de gemeente een nieuwe kerk bouwen in de Deurloohoek ?

Kortom voorzitter. Samen verbonden voor de komende 4 jaar. Een vaste koers, dat wel. Maar of het de nodige helderheid brengt voor inwoners en ondernemers betwijfelen wij. De gebaande wegen worden, getuige de opsomming per kern, niet verlaten. Het kan anders, maar het coalitieakkoord zo lezende wordt het waarschijnlijk niet anders.

Kees Verburg

Kees Verburg

Pluimpot 3 4417 CH Hansweert. tel. 0113 – 383560 mob: 0651835055

Meer over Kees Verburg