1 februari 2015

Elfde Zelandusdebat.

‘‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’’

Zelandusdebat met inwoners, ondernemers, instellingen en politici

In januari 2015 werden de eerste twee Zelandusdebatten rond het thema bevolkingskrimp georganiseerd. In deze debatten werden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde.

Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling Op maandag 9 februari 2015 wordt in Porgy & Bess aan de Noordstraat 52 in Terneuzen vanaf 19:30 uur het elfde Zelandusdebat met de titel ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’ gehouden. Inloop vanaf 19:00 uur. Het debat staat onder leiding van Eerste Kamerlid Wouter van Zandbrink.

Omschrijving debat De demografie van Zeeland verandert: de bevolking neemt af, ontgroent en vergrijst en het aantal huishoudens vermindert. De mate waarin deze veranderingen optreden verschilt van regio tot regio. De demografische veranderingen zullen zich doen gelden op het terrein van: – Wonen en (openbaar) vervoer. – Onderwijs en de lokale economie. – Voorzieningen voor zorg, cultuur, sport en recreatie. – De ruimtelijke inrichting en het openbaar bestuur.

Daarbij komt dat Zeeland het uitzonderlijk kenmerk heeft over een geringe bevolkingsdichtheid te beschikken. De uitdaging is de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan door onorthodoxe acties. Welke positieve resultaten moeten we voor heel Zeeland zien te bereiken? Om de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op te vangen is Zeeuws beleid nodig. Beleid dat werkt. Beleid dat recht doet aan de specifieke problemen van de regio’s. Hoe ziet dat beleid eruit?

Deelnemers Onder andere Gijsbrecht Gunter (ERC-manager bij Yara), Barbara Oomen (dean University College Roosevelt), Henk de Vlaming (lobbyist voor Zeeland in Den Haag), Albert de Vries (Tweede Kamerlid), Harry van Waveren (oud-gedeputeerde Zeeland) en Dick van der Wouw (onderzoeker bij Scoop Zeeland) hebben hun medewerking aan het debat toegezegd.

Aanmelden Graag nodigen wij iedereen, die zich betrokken voelt bij het thema, uit aan dit debat deel te nemen. Uw inbreng in het debat kan van groot belang zijn. Om organisatorische redenen graag vooraf via zelandus@zeelandnet.nl aanmelden.

Wij hopen u 9 februari te mogen begroeten in Terneuzen!

De redactie van Zelandus