27 december 2014

Verzoek om inlichtingen (art.45 RVO)

Hansweert/Krabbendijke, 19 december 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal.

Steller : C.A. Verburg, PvdA en M. Weststrate, LR.
Onderwerp: geluidsportcentrum Rilland

Geachte college,

Inleiding

De afgelopen jaren heeft het college bereidwillige medewerking verleend aan de realisatie van een geluidsportcentrum bij Rilland. Meerdere locaties zijn bestudeerd en de gemeenteraad is in de loop van de jaren op verschillende momenten geïnformeerd over de voortgang.

Kort na de start van de nieuwe collegeperiode kwam onverwacht de mededeling dat het college geen toekomst meer zag in het plan. De spreekwoordelijke ‘stekker’ werd uit de samenwerking getrokken.

De mededeling kwam onverwacht. Immers, het laatste bericht was een enthousiaste presentatie van de initiatiefnemers van het beoogde kartcentrum aan de fracties van de gemeenteraad. Toen en sindsdien was er geen enkele mededelingen van belemmeringen of zorgen over de haalbaarheid van het plan.

De fractie van de ChristenUnie heeft kort na de mededeling van het college enkele schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording was voor de fractie van de ChristenUnie, met steun ook van onze fracties, aanleiding voor een verder debat.

Tot onze spijt heeft de fractie het verzoek tot agendering ingetrokken. De fractie ziet zelf geen toekomst meer in het project, temeer nu de locatie inmiddels in beeld lijkt te zijn voor een volgend project.

De fracties van de Partij van de Arbeid en Leefbaar Reimerswaal hebben echter nog wel enkele belangrijke vragen over de handelswijze van het college. Onze vragen spitsen zich toe op de verwachtingen die er door de lange duur van het project zijn ontstaan, alsmede de morele verplichtingen die dit commitment met zich mee brengt.

De fracties verzoeken het college deze vragen schriftelijk te beantwoorden, opdat hierover een debat gevoerd kan worden in de opinieraad van januari 2015.

Het college wordt verzocht in de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Waarom is de haalbaarheid van het plan voor de realisatie van het kartcentrum en geluidsportcentrum niet eerder expliciet ter sprake gebracht en ter discussie gesteld? Het college heeft verzuimd om de raad daarover tijdig te informeren.
  2. Waarom zijn er met de initiatiefnemers geen alternatieve, wel haalbare mogelijkheden, voor de beoogde locatie besproken of gezocht? En waarom is, ook na de beëindiging van de gemeentelijke medewerking, daar niet alsnog het gesprek over gestart? De lange looptijd van het project toont bereidwilligheid van het college, namens het openbaar bestuur. Dat commitment zou ook (moeten) blijken uit het advies om het plan aan te passen om de haalbaarheid niet te verliezen.
  3. Kan het college de berichten rondom een nieuw project voor de beoogde locatie van het kartcentrum bevestigen of ontkennen? En als er sprake is van een nieuw of ander initiatief, wat is de inschatting van het college over de haalbaarheid van dat plan?
  4. De keuze van het college om niet langer medewerking te verlenen, heeft direct reacties opgeleverd, ook vanuit de gemeenteraad. Een debat lag voor de hand en werd derhalve, met steun van meerdere fracties, voorbereid. Waarom heeft het college zelf hierover niet het debat gezocht? En, uitgaande van de beantwoording op vraag 3, waarom is het college, vooruitlopend op dit debat, ingegaan op nieuwe plannen voor deze locatie?
  5. Deelt het college de mening van de fracties PvdA en LR dat door de historie van het project verwachtingen zijn gewekt of in ieder geval niet tijdig ontkracht? Deelt het college ook de mening met de fracties dat dit een morele verplichting legt op het college om in goed overleg met de initiatiefnemers alsnog de zoektocht naar alternatieven op te pakken?

Ondertekening

Hansweert, Krabbendijke, 19 december 2014 

C.A. Verburg              M. Weststrate

PvdA                           LR